PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

ANGAJARI > Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

» Inapoi

Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

           ANUNȚ
  Primăria Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:
   În data de 15 aprilie 2019, ora 10:00 proba scrisă și proba interviu ce se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la proba scrisă, probele se vor susține la sediul Primăriei Comunei Castranova, pentru următoarele posturi:
  • Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor – Evidența Persoanelor.

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuție vacantă: absolventi ai studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în științe administrative. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul. Bibliografia de concurs este următoarea:
  • Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata;
  • Constituția României;
  • Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • OG nr.84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr.1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea ghiseului unic in cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
  • OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • HG nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
  • HG nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificarile si completarile ulerioare;
  • HG nr.64/2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificarile si completarile ulerioare;
  • OG nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu completările si modificările ulterioare;
  • OG nr.27/2002 privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor;
  • Legea nr.544/2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Legea nr.16/1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naționale;
  • Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
  • HG nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
  • HG nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
  • Lege nr.102/2005 (*actualizata*) privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
  • a) Primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii de stabilire a reşedinţei şi înmânează solicitanţilor documentele solicitate;
  • b) Preia în sistem informatizat imaginile solicitanţilor actelor de identitate, actualizează Registrul Naţional de Evidenta a Persoanelor;
  • c) Primeşte şi soluţionează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unităţi sanitare şi de protecţie socială, precum şi celor aflate în arestul unităţilor de poliţie ori în unităţi de detenţie din zona de responsabilitate şi înmânează solicitanţilor documentele solicitate;
  • d) Actualizează Registrul Naţional de Evidenta a Persoanelor cu informaţiile din cererile de eliberare a actului de identitate, precum şi din comunicările autorităţilor publice prevăzute de lege (comunicări de naştere, decese, modificări intervenite in statutul civil al persoanei, interziceri de drepturi civile, comunicări CRDS) gestionand, în sistem informatizat, evidenţa cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza lor de competenţă;
  • e) Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi a celor înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;
  • f) Creează lotul de producţie pentru producerea cărţilor de identitate;
  • g) Completează şi înmânează solicitanţilor cărţile de identitate provizorii;
  • h) Actualizează Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu data înmânării cărţii de identitate;
  • i) Colaborează cu specialiştii structurilor informatice interconectate la Reţeaua de Comunicaţii Voce-date a M.A.I. în vederea asigurării operaţionalităţii acesteia;
  • j) Identifică pe baza menţiunilor operative persoanele urmărite şi anunţă unităţile de poliţie în vederea luării măsurilor legale ce se impun;
  • k) Asigura colaborarea şi schimbul permanent de informaţii cu unităţile operative ale M.A.I., în scopul realizării sarcinilor comune ce le revin în temeiul legii;
  • l) Primeşte şi înregistrează în registre speciale, corespondenţa destinată serviciului şi asigură soluţionarea/predarea pentru soluţionarea acesteia, inclusiv a corespondenţei primite/transmise electronic prin reţeaua FTP/portalul DEPABD;
  • m) Urmareşte soluţionarea in termen a corespondentei primite şi informează conducerea serviciului;
  • n) Actualizează permanent registrele de corespondenţă cu menţiunile corespunzătoare expedierii şi modului de soluţionare al acesteia, răspunde de recepţia/transmiterea corespondenţei pe reteaua VPN pe FTP;
  • o) Desfăşoară activităţi de primire, examinare şi rezolvare a petiţiilor cetăţenilor;
  • p) Întocmeşte situaţiile statistice şi analizele activităţilor desfăşurate lunar, trimestrial semestrial şi anual;
  • q) Asigură gestiunea cărţilor de identitate provizorii şi autocolantelor, asigură securitatea acestor documente şi a ştampilelor utilizate la nivelul serviciului şi întocmeşte procesele-verbale lunare de scădere din gestiune;
  • r) Furnizează, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresă ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judeţene şi locale, agenţii economici şi către cetăţeni;
  • s) Formulează propuneri pentru îmbunătăţirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc ;
  • t) Distruge, pe bază de proces-verbal, actele de identitate retrase cu ocazia eliberării altor acte de identitate sau ca urmare a renunţării ori a retragerii cetăţeniei române şi a dobândirii statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate precum si actele de identitate ale persoanelor decedate din localitătile pe care le arondeaza;
  • u) Desfăşoară activităţi pentru punerea in legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenul legal;
  • v) Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în domeniul evidenţei, domiciliului, reşedinţei şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
  • w) Pentru indeplinirea intocmai a atributiilor si sarcinilor de competenta , raspunde de aplicarea intocmai a dispozitiilor legale , a ordinelor si instructiunilor care reglementeaza activitatea pe linia regimului de evidenta a persoanelor;
  • x) Răspunde de activităţile de creare, selecţionare, folosire şi păstrare a arhivei specifice;
  • y) Asigura protecţia datelor cu caracter personal şi a informaţiilor clasificate, precum şi securitatea documentelor serviciului;
  • z) Organizează si asigură conservarea şi utilizarea în procesul muncii a evidenţelor locale manuale(F.E.L);
  • aa) Organizeaza si asigura intretinerea , exploatarea si selectionarea fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului , in conformitate cu dispozitiile legale in materie;
  • bb) Îndeplineşte şi alte atributii stabilite prin reglementari legale;
  • cc) Intocmeste planul de activitate trimestrial si analiza activitatilor realizate la nivelul serviciului.Intocmeste situatiile statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale referitoare la activitatea desfasurata la nivelul serviciului. Prelucreaza prevederile legale, ordinele si instructiunile care reglementeaza activitatea pe linie de evidenta a persoanelor cu intreg personalul din subordine pe baza de proces verbal;
  • dd) Face parte din comisia de constatare a rebuturilor(cărţi de identitate cu date/foto incorecte) la nivelul serviciului;
  • ee) Desfăşoară activităţile specifice pe linie de gestionare a semnalărilor S.I.N.S.
   • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 25.03.2019, ora 16:00.
     Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2. și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
    • a) formularul de înscriere prevazut în ANEXA 3;
    • b) curriculum vitae, modelul comun european;
    • c) copia actului de identitate;
    • d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
    • e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
    • f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
    • g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
    • h) cazierul judiciar;
    • i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
    • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.