PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

ANGAJARI > Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

» Inapoi

Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

           ANUNȚ
  Primăria Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:
   În data de 28 decembrie 2018, ora 1000 proba scrisă și proba interviu ce se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișerii rezultatelor de la proba scrisă, probele se vor susține la sediul Primăriei Comunei Castranova, pentru următoarele posturi:
  • 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Financiar Contabil;

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
    Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de execuție vacantă: absolventi ai studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în științe economice. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 7 ani. Bibliografia de concurs este următoarea: - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata; - Constituția României; - Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea 82/1991 Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscal; - Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; - Ordin 2.861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; - Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; - HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; - Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; - OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare; Atribuțiile prevăzute în fișa postului: - intocmeste proiectul de buget al comunei si al contului de incheiere a exercitiului bugetar, sub conducerea primarului; - intocmeste bugetele activitatilor autofinantate legal constituite; - intocmeste dari de seama contabile si rapoarte privind executia bugetului si le prezinta spre certificare si aprobare potrivit legii; - intocmeste documentele necesare pentru virari de credite si pentru celelalte modificari in bugetul local; - conduce evidenta decontarilor cu ordonatori de credite finantati din bugetul local; - conduce evidenta documnetelor cu regirn special (chitantierelor tip unic, cec-urilor si alte formulare cu regim special) si le gestioneaza; - conduce evidentele contabile ale primariei precum si cele pentru activitati autofinantate; - conduce evidenta gestiunilor global valoric la materiale si obiecte de inventar si analitic al mijloacelor fixe; - ia masuri pentru aplicarea dispozitiilor legale privind constituirea garanţiilor si realizarea acestora; - efectueaza împreuna cu ceilalti membrii ai comisiei de inventariere inventarierea anuala a patrimoniului si asigura valorificarea inventarelor; - efectueaza controlul periodic asupra casei precum si verificarea gestionara trirnestriala a casierului; - analizeaza si intocmeste referate de specialitate cu privire la proiectele de hotarare si dispozitii din domeniul sau de activitate; - intocmeste adeverinte si ceriticate in baza documentelor contabile existente; - conduce evidenta insolvabilitatilor; - preia zilnic de la agentul fiscal si casier documentele de inacasari si plati, asigurand verificarea legalitati, oportunitatii platilor, totodata confrunta documentele de casa cu actele primare care au stat la baza intocmirii acestora; - efectueaza controlul ierarhic asupra organelor de incasare; - face confruntarea periodica a rolului cu extrasul de rol in vederea inregistrarii exacte a debitelor si incasarilor; - primeste, confirma pe imprimate tip MF inseriate si opereaza in evidentele nominale si centralizate debitele transmise spre incasare de catre alte unitati; - asigura rezolvarea scrisorilor de revenire asupra debitelor transmise spre incasare; - asigura, impreuna cu organele de incasare, clarificarea tuturor pozitiilor din evidenta nominala; - isi perfectioneaza pregatirea profesionala teoretica prin studierea legislatiei in vigoare si isi insuseste deprinderile practice necesare executarii unei functii publice; - intocmeste statele de plata ale salariatilor si celelalte documnete privind plata acestora; - introducerea in programul informatic a tuturor retinerilor si contributiilor obligatorii stabilite conform legislatiei in vigoare; - intocmeste si depune lunar declaratiile pentru CASS, CAS, șomaj, etc; - intocmirea si inregistrarea in programul de salarii a foilor colective de prezenta; - colaboreaza cu Compartimentul Agricol precum si cu celelelte structuri organizatorice corespunzator fluxurilor informationale, existente intre acestea; - asigura arhivarea tuturor documentelor rezultate din domeniul sau de activitate și răspunde de integritatea documentelor arhivate; - raspunde de intocmirea si transmiterea situatiilor statictice solicitate de institutiile si organelle in drept; - raspunde de pastrarea secretului de serviciu si confidentialitatii datelor; - prezentele atributii nu sunt limitative, putand fi completate si cu alte dispozitii emise de conducatorul autoritatii publice locale; - va respecta programul de funcţionare în conformitate cu atribuţiile din prezenta fişă a postului: 8,00-16,00; - nu părăseşte locul de muncă fără o cerere scrisă care se va face cu aprobarea primarului, cerere în care se va specifica exact perioada în care va lipsi din unitate (ziua şi orele) în caz contrar este direct răspunzător de orice eveniment la care ar putea fi expus – situaţie în care primarul şi conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea titularul postului sunt exonerate de orice răspundere; - are obligatia sa respecte in permanenta toate regulile de protectie si securitatea muncii participand lunar la instructajul care se face pe aceasta linie; - are obligaţia respectării Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului de specialitate a primarului, a Regulamentelor de Ordine Interioară ale aparatului de specialitate a primarului; - se va prezenta la serviciu în condiţii psiho-fiziologice corespunzătoare (să nu existe situaţii de oboseală, consum de alcool, etc.); - la locul de muncă îşi desfăşoară activitatea astfel încât să nu se expună la pericol de accidente atât propria persoană cât şi colegii de servici ; - va efectua la timp controalele medicale periodice la medicul de medicina muncii ; Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 11.12.2018, ora 16:00. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2. și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv: a) formularul de înscriere prevazut în ANEXA 3; b) curriculum vitae, modelul comun european; c) copia actului de identitate; d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul; e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari; f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice; g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului; h) cazierul judiciar; i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia." Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.