PRIMARIA COMUNEI CASTRANOVA

Judetul Dolj

ANGAJARI > Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

» Inapoi

Concurs de recrutare pe perioada nedeterminata

           ANUNȚ
  Primăria Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2, judeţul Dolj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, după cum urmează:
   În data de 19 martie 2018, ora 10:00 proba scrisă și proba interviu ce se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data afișerii rezultatelor de la proba scrisă, probele se vor susține la sediul Primăriei Comunei Castranova, pentru următoarele posturi:
  • 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartimentul achiziții publice;

  • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
   absolventi ai studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 9 ani.
   Bibliografia de concurs este următoarea:
  • -Legea nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
  • -Legea nr.7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicata;
  • -Constituția României;
  • -Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
  • -Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • -HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
  • -OUG nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • -HG nr.921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
  • -Ordinul nr.543/2013- pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice – M.O. 481/1.08.2013;
  • -Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  • -OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • -Ordin nr.281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
  • -Legea nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
  • -Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
  • -Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
  • Atribuțiile prevăzute în fișa postului:
  • - întocmireşte programul anual de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre primar și contabil.
  • - asigura, întocmeşte si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza:
  • - publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire).
  • - initiaza lansarea procedurii de achizitii publice in SEAP;
  • - intocmirea caietului de sarcini;
  • - intocmirea documentatiilor de aribuire si a celor descriptive, prezentarea ofertelor si lamurirea eventualelor neclaritati legate de acestea;
  • - intocmirea notei estimative a contractului si a notei justificative cu privire la procedurile de achizitie publica,
  • - intocmirea rapoartelor pentru constituirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica,
  • - intocmirea rapoartelor de adjudecare sau de anulare a procedurilor de achizitie publica,
  • - intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica;
  • - intocmirea referatelor pentru numirea comisiilor de evaluare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice;
  • - asigura desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitie publica de atribuirea contractelor de furnizare produse, servicii si lucrari;
  • - intocmirea proceselor verbale la deschiderea ofertelor;
  • - analizarea ofertelor depuse;
  • - emiterea hotararilor de adjudecare
  • - primirea si rezolvarea contestatiilor;
  • - intocmirea rezolutiilor la contestatiile depuse;
  • - incheierea contractelor de achizitie publica;
  • - urmarirea respectarii contractelor de achizitii publice din punct de vedere al respectarii valorilor si termenelor, confirmarea realitatii regularitatii si legalitatii platilor aferente contractelor facandu-se de compartimentele care au propus si solicitat achizitia publica respectiva.
  • - Ţine evidenta ofertelor si a contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de lucrari, produse, servicii, închiriei sau concesionări.
  • - Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de cate cate ori apar incalcari ale clauzelor contractuale.
  • - Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei la fundamentarea programelor anuale de achizitii publice.
  • - Organizeaza licitatiile pentru concesionari sau inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
  • - Intocmeste contracte pentru concesionari, inchirieri terenuri si spatii in conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
  • - Intocmește reactualizarea chiriilor pentru teren, spatii si redeventa din concesiuni in functie de rata inflatiei.
  • - Respecta prevederile legale privind pastrarea confidentialitatii documentelor de licitatii si a securitatii acestora.
  • - Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
   • Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 05.03.2018, ora 16:00.
     Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Comunei Castranova, Calea Apeleviului, nr.2. și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art.49, alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, respectiv:
    • a) formularul de înscriere prevazut în ANEXA 3;
    • b) curriculum vitae, modelul comun european;
    • c) copia actului de identitate;
    • d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
    • e) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
    • f) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea în munca si, dupa caz, în specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
    • g) copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
    • h) cazierul judiciar;
    • i) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia."
    • Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.